Contact Us


 Address: Atmospheric Sciences Building, Nanjing University Xianlin Campus, 163 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing, Jiangsu Province

 Postcode: 210023

 Email: njuas@nju.edu.cn

 TEL: 86-25-89682575

 FAX: 86-25-89683084 


Where are we in the Nanjing University, Xianlin Campus


 • Contact us
  njuas@nju.edu.cn
  (86)-25-89682575
  (86)-25-89683084 (fax)

 • Atmospheric Sciences Building
  Nanjing University · Xianlin Campus
  163 Xianlin Road, Qixia District
  Nanjing, Jiangsu Province, 210023