Committees

Academic Committee

ChairCongbin Fu
Deputy ChairZhemin Tan, Xiuqun Yang, Aijun Ding
MembersAijun Ding, Yuan Wang, Tijian Wang, Juan Fang, Jianning Sun, Hongnian Liu, Xiuqun Yang, Minghuai Wang, Yang Zhang, Yaocun Zhang, Kun Zhao, Weidong Guo, Zhemin Tan, Congbin Fu, Lili Lei.
Secretary (concurrent post)Yang Zhang, Lili Lei


Academic Degree Committee

ChairAijun Ding
Deputy ChairXuejuan Ren
MembersAijun Ding, Haikun Wang, Xuejuan Ren, Jianping Tang, Jianning Sun, Xiuqun Yang, Minghuai Wang, Ning Zhang, Yi Zhang, Yaocun Zhang, Bowen Zhou, Zhemin Tan,  Xin Huang, Anning Huang, Lili Lei.
SecretaryYi Zhang (concurrent post)


Teaching Committee

ChairXuejuan Ren
Deputy ChairNing Zhang
MembersShuyu Wang, Juan Fang, Xuejuan Ren, Hongnian Liu, Ning Zhang, Yanxu Zhang, Yi Zhang, Jiabei Fang, Kun Zhao, Jian Yuan, Huiling Yuan, Anning Huang,Kekuan Chu, Min Xie.
SecretaryJiabei Fang (concurrent post)


Committee of the Development and Management of Laboratories

ChairWeidong Guo
Deputy ChairKun Zhao
MembersAijun Ding, Yiping Wang, Jianping Tang, Jianning Sun, Xuguang Chi, Ning Zhang, Kun Zhao, Chuanjiang Guo, Weidong Guo.


Research Scientist Management and Evaluation Committee

ChairMinghuai Wang
Deputy ChairYang Zhang
MembersJianping Tang, Minghuai Wang, Ning Zhang, Yanxu Zhang, Yang Zhang, Chen Zhou, Bowen Zhou, Jian Yuan, Huiling Yuan, Anning Huang, Lili Lei.


Committee of the Contract Workers Management

ChairWeidong Guo
Deputy ChairHuan Wang
MembersHuan Wang, Xuguang Sun, Xuguang Chi, Jie Ming, Kailin Zheng, Weidong Guo, Anning Huang, Min Xie, Lili Lei.


Committee of High Performance Computing Management

ChairWeidong Guo
Deputy ChairChuanjiang Guo, Jianping Tang
MembersXin Qiu, Bingliang Zhuang, Jianping Tang, Xuguang Sun, Ben Yang, Minghuai Wang, Ning Zhang, Lujun Zhang, Bowen Zhou, Chuanjiang Guo, Weidong Guo, Xin Huang, Lili Lei.


Labor Union of SAS

ChairBing Chen
MembersTianhai Ma, Huan Wang, Jia Li, Bing Chen, Weidan Zhou, Haibo Hu, Kekuan Chu.


 • Contact us
  njuas@nju.edu.cn
  (86)-25-89682575
  (86)-25-89683084 (fax)

 • Atmospheric Sciences Building
  Nanjing University · Xianlin Campus
  163 Xianlin Road, Qixia District
  Nanjing, Jiangsu Province, 210023