Zhengcheng Song

Zhengcheng Song


Email: songzc@nju.edu.cn
Office: B204

Education
 •Ph.D. in Atmospheric Sciences – 2022 – Nanjing University
 •M.Sc. in Environment Engineering – 2019 – Guizhou University
 •B.Sc. in Environment Engineering –2016 – Southwest University
Employment
 2022.10 - presentPostdoctoral Researcher, Nanjing University
Research Interests

  Mercury, Mercury Isotope, Environmental Health Effects

Selected Publications
 [1]Zhengcheng Song; Ruoyu Sun; Yanxu Zhang ; Modeling mercury isotopic fractionation in the atmosphere, Environmental Pollution, 2022, 307.
 [2]Yanxu Zhang; Zhengcheng Song; Shaojian Huang; Peng Zhang; Yiming Peng; Peipei Wu; Jing Gu; Stephanie Dutkiewicz; Huanxin Zhang; Shiliang Wu; Feiyue Wang; Long Chen; Shuxiao Wang; Ping Li; Global health effects of future atmospheric mercury emissions, Nature Communications, 2021, 12.
 [3]Zhengcheng Song; Chuan Wang; Li Ding; Min Chen; Yanxin Hu; Ping Li; Leiming Zhang; Xinbin Feng; Soil mercury pollution caused by typical anthropogenic sources in China: Evidence from stable mercury isotope measurement and receptor model analysis, Journal of Cleaner Production, 2021, 288.
 [4]Xiaotian Xu; Xu Feng; Haipeng Lin; Peng Zhang; Shaojian Huang; Zhengcheng Song; Yiming Peng; Tzung-May Fu; Yanxu Zhang; Modeling the high-mercury wet deposition in the southeastern US with WRF-GC-Hg v1.0, Geoscientific Model Development, 2022, 15: 3845-3859.
 [5]Chuan Wang; Zhengcheng Song; Zhonggen Li; Wei Zhu; Ping Li; Xinbin Feng; Mercury speciation and mobility in salt slurry and soils from an abandoned chlor-alkali plant, Southwest China, Science of The Total Environment, 2019, 652: 900-906.
 [6]Zhengcheng Song; Ping Li; Li Ding; Zhonggen Li; Wei Zhu; Tianrong He; Xinbin Feng ; Environmental mercury pollution by an abandoned chlor-alkali plant in Southwest China, Journal of Geochemical Exploration, 2018, 194: 81-87.


 • Contact us
  njuas@nju.edu.cn
  (86)-25-89682575
  (86)-25-89683084 (fax)

 • Atmospheric Sciences Building
  Nanjing University · Xianlin Campus
  163 Xianlin Road, Qixia District
  Nanjing, Jiangsu Province, 210023