Huan Wang

Deputy Secretary of the CPC SAS Committee

In charge of student's affairs

Human Resource Secretary

wangh@nju.edu.cn
+86-25-89681170
Office: B103

 • Contact us
  njuas@nju.edu.cn
  (86)-25-89682575
  (86)-25-89683084 (fax)

 • Atmospheric Sciences Building
  Nanjing University · Xianlin Campus
  163 Xianlin Road, Qixia District
  Nanjing, Jiangsu Province, 210023